top of page

עיצוב חוברת דיגיטלית  | משרד הכלכלה והתעשייה 

מדריך כללי מקור ואימות מקור בהסכם הסחר החופשי ישראל – ארה"ב

עיצוב חוברת דיגיטלית למשרד הכלכלה
 טאבלט עם עמודי וברת דיגיטלית מעוצבת למשרד הכלכלה
חוברת דיגיטלית מעוצבת למשרד הכלכלה - דוגמת עמודים פנימיין
bottom of page