top of page

עיצוב חוברת  | משרד הכלכלה והתעשייה 

מדריך כללי מקור ואימות מקור בהסכם הסחר החופשי ישראל – ארה"ב

חוברת דיגיטלית מעוצבת למשרד הכלכלה חזית וכפולה פנימית
חוברת דיגיטלית מעוצבת למשרד הכלכלה - דוגמת עמודים
חוברת דיגיטלית מעוצבת למשרד הכלכלה - דוגמת עמודים
חוברת דיגיטלית מעוצבת למשרד הכלכלה - חזית וגב
חוברת דיגיטלית מעוצבת למשרד הכלכלה - דוגמת כפולות
bottom of page